Zoekopdracht

  Privacybeleid

  1. Gegevensbescherming in één oogopslag

  Algemene opmerkingen
  De onderstaande opmerkingen geven een globaal overzicht wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over ons beleid op het gebied van gegevensbescherming vindt u in de beschrijving van ons privacybeleid hieronder.

  Verzamelen van gegevens via onze website
  Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens op deze website?
  De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website. De contactgegevens vindt u in de colofon van deze website.

  Hoe verzamelen we uw gegevens?
  Uw gegevens worden ten eerste verzameld doorat u de gegevens aan ons meedeelt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een webformulier invoert.
  Andere gegevens worden bijvoorbeeld bij het bezoek van de website verzameld door onze IT-systemen. Het gaat hierbij vooral om technische gegevens (bv. browser, besturingssysteem of tijd van het bezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld wanneer u onze website opvraagt.

  Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
  Een deel van de gegevens wordt geregistreerd om een foutloze werking van de website te kunnen waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gedrag op de website.

  Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
  U heeft op elk moment het recht om kosteloos informatie op te vragen over de herkomst, ontvanger en doelstelling van de opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft bovendien het recht om correctie, blokkering of wissen van deze gegevens te eisen. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot de gegevensbescherming kunt op elk moment contact opnemen via het in de colofon vermelde adres. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie.
  Bovendien heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden een beperking te eisen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Details hierover vindt u in de privacyverklaring onder “Recht op beperking van de verwerking”.

  Analysehulpmiddelen en hulpmiddelen van derden
  Tijdens het bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk door middel van zgn. cookies en met behulp van analysesoftware. De analyse van het surfgedrag vindt in de regel anoniem plaats; het surfgedrag kan niet tot u persoonlijk worden herleid. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of de analyse voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de onderstaande privacyverklaring.
  U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u in het privacybeleid informeren over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

  2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

  Gegevensbescherming
  De exploitant van deze website neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming en deze privacyverklaring.
  Wanneer u deze website bezoekt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt beschreven welke gegevens wij verzamelen en waarvoor deze worden gebruikt. Er wordt uitgelegd met welk doel dit gebeurd.
  Wij wijzen erop dat er bij gegevensoverdracht via internet (bv. bij communicatie via e-mail) sprake kan zijn van zgn. beveiligingsgaten. Een naadloze bescherming tegen toegang tot de gegevens door derden is niet mogelijk.

  Opmerking over de verantwoordelijke instantie
  De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:
  Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
  Upheider Weg 94-98
  D-33803 Steinhagen
  Telefoon: +49 (0 05204 -915 990
  E-mail: privacyspam@spam.comspam@spam.comhoermann.com

  De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke resp. rechtspersoon die alleen of met anderen beslist over de doelstellingen en middelen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens (bv. namen, e-mailadressen etc.).

  Herroepen van uw instemming met de verwerking van de gegevens
  Veel verwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke instemming. U kunt een al verstrekte instemming met de verwerking op elk moment herroepen. Hiervoor is een eenvoudige mededeling via e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van herroepen blijft hierdoor onaangetast.

  Recht op bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en direct marketing (artikel 21 AVG)
  Wanneer het verzamelen van gegevens op grond van artikel 6  par. 1 sub e of f AVG plaatsvindt, heeft u op elk moment het recht om op grond van uw persoonlijke omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit geldt eveneens voor profilering op grond van deze bepalingen. De resp. juridische grondslag voor deze verwerking, vindt u in deze privacyverklaring. Wanneer u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen (bezwaar volgens artikel 21 par. 1 AVG).
  Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft U op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor het doel van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens vanaf dat moment niet meer gebruikt ten behoeve van direct marketing (bezwaar volgens artikel 21 par. 2 AVG).


  Recht op bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder

  Bij schending van de AVG heeft de benadeelde het recht op bezwaar bij een toezichthouder, in het bijzonder in de land van regulier verblijf, de werklocatie of de plaats van de vermoedelijke schending. Het recht op bezwaar bij andere bestuurlijke rechters of gerechtelijke bevelen wordt hierdoor niet aangetast.

  Recht op overdracht van de gegevens
  U heeft het recht om de gegevens die wij op basis van uw instemming of met betrekking tot de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken voor uzelf of een derde partij op te vragen in een gangbaar, door geautomatiseerde systemen leesbaar formaat. Wanneer u directe overdracht van de gegevens aan een derde partij verlangt, wordt dit uitsluitend uitgevoerd voor zover dit technisch uitvoerbaar is.

  SSL- resp. TLS-encryptie
  Op deze pagina wordt om veiligheidsredenen en ter bescherming van vertrouwelijke informatie zoals bv. bestellingen of aanvragen die u ons doet toekomen, gebruik gemaakt van een SSL- resp. een TLS-encryptie. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen doordat op de adresbalk van uw browser “https://” wordt weergegeven in plaats van “http://”. Daarnaast verschijnt er op de adresbalk een slotsymbool.
  Wanneer de SSL- resp. TLS-encryptie is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

  Informatie, blokkeren, wissen en corrigeren
  U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht om kosteloos informatie op te vragen over de van u opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en daarnaast het recht tot correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Hiervoor en voor andere vragen met betrekking tot de gegevensbescherming kunt op elk moment contact opnemen via het in de colofon vermelde adres.

  Recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Hiervoor kunt op elk moment contact opnemen via het in de colofon vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende situaties:

  • Wanneer u de juistheid van de bij ons opgeslagen gegevens betwist, hebben wij in de regel enige tijd nodig om dit te controleren. Gedurende deze periode heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.
  • Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig is of was, kunt u in plaats van wissen, beperking van de gegevensverwerking eisen.
  • Wanneer wij uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben voor het oorspronkelijke doel maar de gegevens echter nog wel nodig hebben voor uitoefening, verdediging of geldend maken van rechtsvorderingen, heeft u het om in plaats van wissen, beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.
  • Wanneer u bezwaar heeft ingediend op grond van artikel 21 par. 1 AVG, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet is vastgesteld welke belangen prevaleren heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen.

  Wanneer u de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van opslag, uitsluitend met uw instemming, voor uitoefening resp. verdediging van rechtsvorderingen, ter bescherming van de rechten van andere natuurlijke of rechtspersonen of op grond van een belangrijk publiek belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

  3. Toezichthouder gegevensbescherming

  Wettelijk voorgeschreven toezichthouder gegevensbescherming
  Wij hebben voor onze onderneming een toezichthouder aangewezen.
  Jens Paul
  Nemesis Consulting GmbH
  Carl Schurz-Strasse -21-23
  D-66953 Pirmasens
  E-Mail: datenschutzspam@spam.comspam@spam.comhoermann.de

  4. Verzamelen van gegevens via onze website

  Cookies
  Op een deel van onze webpagina's wordt gebruikgemaakt van zgn. cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via de browser op uw computer worden opgeslagen.
  De meeste door ons gebruikte cookies zijn zgn. “session-cookies". Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u deze wist. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.
  U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt over het plaatsen van cookies en om de cookies alleen in speciale gevallen te aanvaarden of in het algemeen te weigeren. U kunt ook in de browser instellen dat cookies bij het afsluiten van de browser automatisch worden gewist. Wanneer het gebruik van cookies wordt uitgeschakeld, kan de functionaliteit van de website worden aangetast.
  Cookies, die voor de uitvoering van de elektronische communicatie of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bv. een winkelmandje) vereist zijn, worden op grond van artikel 6 par. 1 sub f van de AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies waarmee de technisch storingsvrije en optimale beschikbaarheid van de dienstverlening wordt gewaarborgd. Andere cookies (bv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) die worden opgeslagen, worden in deze privacyverklaring apart behandeld.

  Logbestanden op de server
  De provider van deze pagina's verzamelt automatisch gegevens die door uw browser worden verzonden. Deze gegevens worden op de server opgeslagen in zogenaamde logbestanden. Het gaat hierbij om:

  • type en versie van de browser
  • gebruikt besturingssysteem
  • verwijzende URL
  • hostnaam van de computer die verbinding maakt
  • tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

  Deze gegevens worden niet samengevoegd met gegevens uit andere bronnen.
  De opslag van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 sub f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze weergave van zijn website. Hiervoor moeten de logbestanden worden opgeslagen.

  Contactformulier
  Wanneer u ons via het contactformulier vragen toestuurt, wordt de informatie op het formulier bij ons opgeslagen, incl. de door u opgegeven contactgegevens voor het verwerken van de aanvraag en eventuele vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw instemming doorgegeven.
  De verwerking van de ingevoerde gegevens op het contactformulier vindt daarom uitsluitend plaats op basis van uw instemming (artikel 6 par. 1 sub a AVG). U kunt deze instemming op elk moment herroepen. Hiervoor is een eenvoudige mededeling via e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van herroepen blijft hierdoor onaangetast.
  De gegevens die u op het contactformulier invoert blijven bij ons opgeslagen tot u verzoekt om de gegevens te wissen, uw instemming voor de opslag herroept of het doel van de opslag vervalt (bv. nadat uw aanvraag volledig is verwerkt). Dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen – in het bijzonder de periode van opslag – blijven onaangetast.

  5. Analysehulpmiddelen en reclame

  Webtrekk
  Voor de statistische analyse van het gebruik van onze website en de optimalisatie van ons aanbod, maken wij gebruik van de technologie van Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, D-10115 Berlin (www.webtrekk.com).
  Met betrekking tot het gebruik van onze website wordt informatie vanaf uw browser verzonden, opgeslagen en geanalyseerd. Dit gebeurt met behulp van een cookie-technologie en zogenaamde pixels die op elke pagina zijn opgenomen. Hierbij worden de volgende gegevens opgeslagen: Request (bestandsnaam van het opgevraagde bestand), browsertype/-versie, ingestelde taal van de browser, gebruikt besturingssysteem, interne resolutie van het browservenster, resolutie van het beeldscherm, activering van Javascript, Java aan/uit, cookies aan/uit, kleurdiepte, referrer-URL, IP-adres (wordt uitsluitend anoniem vastgesteld en direct na gebruik weer gewist), tijd van het bezoek, aantal kliks.
  Direct herleiden van deze informatie naar individuele personen is uitgesloten. De op deze manier verzamelde gegevens worden gebruikt om anonieme gebruikersprofielen op te stellen die de basis vormen voor de gebruikersstatistieken. De met Webtrekk-technologie verzamelde gegevens worden zonder aparte toestemming van de bezoeker niet gebruikt om de bezoeker individueel te identificeren en worden op geen enkel moment samengevoegd met de persoonlijke gegevens via de eigenaar van het pseudoniem (gebruikersnaam).
  De gebruiker kan op elk moment en met directe ingang voor toekomstig gebruik bezwaar maken tegen de gegevensregistratie en -opslag door Webtrekk. Ga hiervoor naar het onderstaande adres. Door bevestigen van de link wordt op uw harde schijf een zgn. Opt-Out-Cookie geplaatst. Dit cookie heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Let er s.v.p. op dat bij het wissen van alle cookies op uw computer, ook dit Opt-Out cookie wordt gewist. D.w.z. dat u opnieuw een Opt-Out cookie moet plaatsen wanneer u het bezwaar tegen gebruik van de anonieme gegevensregistratie in stand wilt houden. Het Opt-Out cookie wordt per browser en per PC ingesteld. Wanneer u onze website van huis uit en vanaf uw werkadres met verschillende browsers bezoekt, moet u op de verschillende browsers resp. de verschillende PC's een Opt-Out-Cookie activeren.

  6. Plug-ins en hulpmiddelen

  YouTube met uitgebreide gegevensbescherming
  Op onze website wordt gebruik gemaakt van plug-ins van de website YouTube. Aanbieder van deze pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
  Wij maken gebruik van YouTube met uitgebreide gegevensbescherming. Deze modus zorgt er volgens YouTube voor, dat YouTube geen informatie over de bezoeker op onze website opslaat voordat de gebruiker de video opvraagt. Het doorgeven van gegevens aan YouTube partners wordt door de uitgebreide gegevensbescherming echter niet dwingend uitgesloten. YouTube maakt bijvoorbeeld – onafhankelijk van de vraag of u een video heeft geopend – een verbinding met het Google DoubleClick netwerk.
  Zodra u een YouTube video op onze website start, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Hierbij wordt de YouTube server doorgegeven welke van onze pagina's u heeft bezocht. Wanneer u met uw YouTube account bent ingelogd, geeft u YouTube de mogelijkheid om uw surfgedrag aan uw persoonlijke profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door u bij YouTube af te melden.
  Daarnaast kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat plaatsen. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers op onze website. Deze informatie kan onder andere worden gebruikt om statistieken over video's op te stellen, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en poging tot bedrog te verijdelen. De cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u deze wist.
  Eventueel kunnen er na het starten van een YouTube video andere processen voor gegevensregistratie worden gestart waarop wij geen invloed hebben.
  Het gebruik van YouTube vindt plaats in verband met een optimale weergave van ons online aanbod. Wij hebben hierbij een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 lid f AVG.
  Verdere informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de privacyverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.